top of page

OPŠTE INFORMACIJE

 

Članovi kluba - Članarina

 


Svaki član GK "Tim" ima prava i obaveze utvrđene Statutom i opštim aktima kluba. Članarina se plaća do 15-og za tekući mesec. Ako redovno treniraju, rođene sestre stiču pravo na popust. Iznos članarine je fiksan za sve članove GK "Tim" bez obzira na to koliko su puta bili prisutni na treningu i da li su prethodno najavili i opravdali svoj izostanak. Osim u posebnim slučajevima uz odobrenje kluba. Neplaćanje članarine do 15-og u mesecu podrazumeva automatsku suspenziju sa treninga, sve do uplate zaostale članarine. Neplaćanjem članarine najkasnije do 15-og za tekući mesec, smatraće se da je član ispisan.

 

 

 

 

 

 

Kriterijumi za napredovanje

 


Odnos prema radu : redovno pohađanje treninga; disciplinovano ponašanje; angažovanje prema individualnim mogućnostima; uredan sportski život; razvijene radne navike; odgovorno ispunjavanje obaveza prema klubu i zahtevima trenera...
Morfološke predispozicije : skladna građa i proporcije tela; pravilan visinsko-težinski odnos i optimalan biološki razvoj u odnosu na hronološki uzrast i odgovarajući psiho-somatski status...
Motoričke sposobnosti : opšta gipkost tela i pokretljivost ekstremiteta; koordinacija; brzina; spretnost; osećaj za muziku i pokret; sposobnost za brzo motoričko učenje i usvajanje tehnike manipulacije različitim rekvizitima...
Ostali kriterijumi : stabilno zdravstveno stanje; pozitivni moralno-voljni kvaliteti; odgovarajuće psihološke crte ličnosti; osećaj druželjubivosti i opšta prilagođenost za rad u grupi; uspeh u školi; nadarenost i posvećenost za bavljenje ritmičkom gimnastikom...

Takmičarke - Klub - Gimnastički savez


GK "Tim" u prvoj fazi svim devojčicama pruža jednaku šansu i odgovarajuće uslove za rad, kako bi mogle da iskažu svoj talenat, a kasnije se putem selekcije najtalentovanijim i najperspektivnijim daje šansa za dalje napredovanje i usvršavanje.
Sve takmičarke GK "Tim" moraju bit registrovane u nadležnom Gimnastičkom savezu. Registracijom u Gimnastički savez, takmičarke stiču pravo da svojim kvalitetom konkurišu za mesto u reprezentativnim selekcijama. Na osnovu ostvarenih rezultata, takmičarka može steći pravo kategorizacije, pravo na stipendiranju i druge beneficije, utvrđene propisima i kriterijumima Gimnastičkog saveza.
U slučaju da registrovana takmičarka GK "Tim" želi da pređe u drugi klub, najpre mora da reguliše sve svoje obaveze prema GK "Tim" i u pisanoj formi zatražiti ispisnicu. Prelazni rokovi su: od 15. januara do 15. februara i od 15. avgusta do 15. septembra.

 

 

Treneri

 


Svi treneri Treneri GK "Tim" imaju odgovarajuće stručno obrazovanje i licencu za rad overenu od strane Gimnastičkog saveza Srbije. Treneri GK "Tim" u svakom smislu, a posebno tokom treninga, javnih nastupa, takmičenja, priprema i td. , brinu o deci. Odgovorni su za kvalitet rada i realizaciju predviđenog plana i programa treninga. Prate rad dece, pohađanje treninga, njihovo zalaganje i ponašanje. Treneri sarađuju sa roditeljima i pružaju im potrebne informacije o radu. U dogovoru sa rukovodstvom kluba predlažu roditeljima da najkvalitetnije devojčice dalji rad nastave na višem nivou i uključe se u sistem takmičenja.

 

Roditelji

 


Roditelji treba da budu podrška svojoj deci na putu njihovog sportskog usavršavanja. Da se interesuju o radu svoje dece, da budu upoznati sa dešavanjima na treninzima i preduzimaju potrebne mere za njihov brži sportski napredak. Roditelji ne prisustvuju treninzima, izuzev po pozivu trenera ili na javnim časovima i takmičenjima. Prema svojim mogućnostima učestvuju i pomažu u realizaciji programskih aktivnosti kluba.

Pristupnica
Primer uplatnice
bottom of page